inspektor nadzoru
search
  • inspektor nadzoru
  • inspektor nadzoru
  • inspektor nadzoru
  • inspektor nadzoru
  • inspektor nadzoru

inspektor nadzoru

6 000,00 zł
Brutto

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni

Inspektor nadzoru to funkcja którą Nasza firma wykonuje od 1984 roku

usługę sprawowania samodzielnej funkcji technicznej na budowie domów jednorodzinnych oraz innych dla firm i instytucji w branżach architektonicznej i konstrukcyjno – budowlanej .

teren powiatu nowodworskiego woj. pomorskie

Ilość
dostępny

Zapytaj o produkt - negocjator ceny

Poza umową cena inspektora nadzoru za wizyty na budowie to kwota 500 zł .

inspektor nadzoru na terenie powiatu nowodworskiego i okolic jest do Państwa dyspozycji.

Inspektor nadzoru posiada przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów od 2002 roku nr. PDK/BO/0328/02 składki , ubezpieczenie OC na kwotę 50 tys. EUR opłacone w całości.

inspektor nadzoru - koszt 6000 zł brutto to zbiór dokumentów koniecznych do zgłoszenia w PINB funkcji inspektora nadzoru domu jednorodzinnego oraz funkcję zawarte w umowie z inwestorem.

Dla instytucji i firm koszt nadzoru to 3 - 5 % netto ustalany indywidualnie w zależności od zakresu czynności i warunków umownych.

inspektor nadzoru budowlanego po sprawdzeniu dokonania płatności kontaktuje się telefonicznie z inwestorem i umawia na wizytę na budowie

Inspektor nadzoru robót budowlanych zaprasza inspektor nadzoru działa na terenie powiatu nowodworskiego i okolicznych powiatów

inspektor nadzoru inwestorskiego jest jednym z uczestników procesu budowlanego zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku.

Zawsze działa na budowie w imieniu inwestora, chroni jego interesy, dba o jakość wykonywanych robót budowlanych.

inspektor nadzoru reprezentuje inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z projektem i pozwoleniem na budowę , przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

inspektor nadzoru sprawdza odbiory robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczy w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania, potwierdza faktycznie wykonane roboty oraz usunięcia wad, a także na żądanie inwestora kontrolowaniem rozliczeń budowy.

inspektor nadzoru inwestorskiego inspektor nadzoru wydaje kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10, a także informacji i dokumentów potwierdzających i dowodów dopuszczenia do stosowania urządzeń technicznych,

inspektor nadzoru może żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

Zobacz także

Komentarze (1)
Oceń