KIEROWNIK BUDOWY PRZY BUDOWIE DOMU JEDNORODZINNEGO - ABONAMENT
search
  • KIEROWNIK BUDOWY PRZY BUDOWIE DOMU JEDNORODZINNEGO - ABONAMENT
  • KIEROWNIK BUDOWY PRZY BUDOWIE DOMU JEDNORODZINNEGO - ABONAMENT

KIEROWNIK BUDOWY PRZY BUDOWIE DOMU JEDNORODZINNEGO - ABONAMENT

500,00 zł
Brutto

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni

KIEROWNIK BUDOWY TO USŁUGA W KTÓREJ SIĘ SPECJALIZUJEMY

Kierownik budowy to funkcja którą Nasza firma wykonuje od 1984 roku usługę sprawowania samodzielnej funkcji technicznej na budowie domów jednorodzinnych w branżach architektonicznej lub konstrukcyjno – budowlanej .

ABONAMENT jedna wizyta kierownika budowy na budowie w miesiącu

Abonament zawierany jest na określoną ilość miesięcy w trybie ciągłym ( nie występują przerwy w świadczeniu usługi abonamentowej ).

teren powiatu nowodworskiego woj. pomorskie

Ilość
dostępny

Minimalna ilość zamówienia tego produktu jest 10.

Zapytaj o produkt - negocjator ceny

Posiadamy przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów od 2002 roku nr. PDK/BO/0328/02 składki , ubezpieczenie OC na kwotę 50 tys. EUR opłacone w całości.

Kwota 500 zł brutto to zbiór dokumentów koniecznych do zgłoszenia w PINB funkcji kierownika budowy domu jednorodzinnego - ABONAMENT .

W danym miesiącu jedna wizyta abonamentowa kierownika budowy na budowie

Odbiór końcowy w cenie.

Po dokonaniu płatności nasz pracownik kontaktuje się telefonicznie z inwestorem i umawia na wizytę na budowie

Wizyty na budowie kierownika budowy poza abonamentem to kwota 500 zł .

Na terenie powiatu nowodworskiego woj. pomorskie i okolic kierownik budowy jest do Państwa dyspozycji.

Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy:

1) protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego;

2) prowadzenie dokumentacji budowy;

3) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;

3a)koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: a) przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów, które mają być prowadzone jednocześnie lub kolejno, b) przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów;

3b) koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach, o których mowa w art. 21a ust. 3, oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 3c)wprowadzanie niezbędnych zmian w informacji, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wynikających z postępu wykonywanych robót budowlanych;

3d) podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym;

4) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu;

5) zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;

6) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;

7) zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;

8) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

9) zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestorowi oświadczenia, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2. Art. 23.

Kierownik budowy ma prawo:

1) występowania do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

2) ustosunkowania się w dzienniku budowy do zaleceń w nim zawartych.

Kierownik budowy zaprasza teren powiatu nowodworskiego woj. pomorskie i okolicznych powiatów

Zobacz także

Komentarze (0)