KIEROWNIK BUDOWY - REMONT MIESZKANIA - DOK
search
  • KIEROWNIK BUDOWY - REMONT MIESZKANIA - DOK
  • KIEROWNIK BUDOWY - REMONT MIESZKANIA - DOK
  • KIEROWNIK BUDOWY - REMONT MIESZKANIA - DOK
  • KIEROWNIK BUDOWY - REMONT MIESZKANIA - DOK
  • KIEROWNIK BUDOWY - REMONT MIESZKANIA - DOK

KIEROWNIK BUDOWY - REMONT MIESZKANIA - DOK

2 000,00 zł
Brutto

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni

KIEROWNIK BUDOWY TO USŁUGA W KTÓREJ SIĘ SPECJALIZUJEMY

Kierownik budowy to funkcja którą Nasza firma wykonuje od 1984 roku usługę sprawowania samodzielnej funkcji technicznej na budowie domów jednorodzinnych w branżach architektonicznej lub konstrukcyjno – budowlanej .

teren powiatu nowodworskiego woj. pomorskie

Ilość
dostępny

Zapytaj o produkt - negocjator ceny

Posiadamy przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów od 2002 roku nr. PDK/BO/0328/02 składki , ubezpieczenie OC na kwotę 50 tys. EUR opłacone w całości.

Kwota 2000 zł brutto to zbiór dokumentów koniecznych do zgłoszenia w PINB lub Wspólnocie Mieszkanców funkcji kierownika budowy przy remoncie mieszkania.

Odbiór końcowy w cenie.

Po dokonaniu płatności nasz pracownik kontaktuje się telefonicznie z inwestorem i umawia na wizytę na budowie

Wizyty na budowie kierownika budowy poza umówionym harmonogramem wizyt to każdorazowo kwota 500 zł .

Na terenie powiatu nowodworskiego i okolic kierownik budowy jest do Państwa dyspozycji.

Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy:

1) protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego;

2) prowadzenie dokumentacji budowy;

3) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;

3a)koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: a) przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów, które mają być prowadzone jednocześnie lub kolejno, b) przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów;

3b) koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach, o których mowa w art. 21a ust. 3, oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

3c)wprowadzanie niezbędnych zmian w informacji, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wynikających z postępu wykonywanych robót budowlanych;

3d) podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym;

4) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu;

5) zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;

6) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;

7) zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;

8) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

9) zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestorowi oświadczenia, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2. Art. 23.

Kierownik budowy ma prawo:

1) występowania do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

2) ustosunkowania się w dzienniku budowy do zaleceń w nim zawartych.

Kierownik budowy zaprasza teren powiatu nowodworskiego i okoliczne powiaty w woj. pomorskie

Zobacz także

Komentarze (0)